สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5“4 วิสัย ทำอะไรก็สำเร็จ”

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
“4 วิสัย ทำอะไรก็สำเร็จ”

​สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการเตรียมความพร้อมกำลังคนอาชีวศึกษาให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและเข้าสู่ตลาดแรงงาน (ปัจฉิมนิเทศ) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา มีวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ เข้าร่วม จำนวน 5 วิทยาลัย 9 สาขาวิชา โดยนายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ” ซึ่งได้ให้แนวคิดในการทำงาน 4 วิสัย ทำอะไรก็สำเร็จ คือ วิสัยทัศน์ วิสัยธรรม วิสัยทน และวิสัยแท้ และให้แนวทางการเรียนรู้แห่งอนาคต ทศวรรษที่ 21 การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ทัศนคติที่ดีและถูกต้อง และหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต องค์วามรู้แกนหลัก องค์ความรู้แกนเสริม “Hard Skill & Soft Skills” แนะนำหลักการดำรงชีวิตคุณภาพ คู่ คุณธรรม และได้อวยพรให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 “จงต่อเติมแรงใจไฟชีวิต จงลิขิตเส้นทางสร้างความฝัน มีน้ำใจเข้มแข็งและแบ่งปัน รู้ยึดมั่นคุณธรรมประจำตน”

​ด้านนายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการและบรรยายในหัวข้อ “ความภาคภูมิใจในการเป็นบัณฑิตอาชีวศึกษา” นอกจากนี้ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีทั้ง 5 แห่ง ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่นักศึกษา ต่อมานายจาตุรันต์ วัฒนประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ได้บรรยายในหัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย” และนายธีรวิทย์ หทัยรัตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร”

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

Advertisement

1 ความเห็นบน “สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5“4 วิสัย ทำอะไรก็สำเร็จ””

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s